Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Vnitřní oznamovací systém

Publikováno: 7. srpna, 2023

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zavedlo GOB a SOŠ Telč vnitřní oznamovací systém, který je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí.

Osobě, která měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice, a která podá v souladu se Směrnicí oznámení prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému, bude poskytnuta ochrana dle Směrnice. Tato ochrana spočívá např. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Způsoby podání oznámení:

  • prostřednictvím emailu ochranaoznamovatelu@gstelc.cz
  • v obálce do schránky u hl. vchodu školy, obálku viditelně označit: „k rukám Mgr. Josefa Drmoty – neotevírat
  • telefonicky na čísle +420 567584557

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

Oznámení podaná oznamovatelem, který není zaměstnancem GOB a SOŠ, ani pro GOB a SOŠ nevykonává žádnou činnost, se vylučují.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oblasti, kterých se dle Směrnice oznamované protiprávní jednání týká:

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u PO, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (včetně ucházení se o práci), a které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie), nebo
14. fungování vnitřního trhu) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Bližší informace vztahující se k oznamování porušování práv EU jsou uvedeny ve Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.