Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Chemie

Publikováno: 16. července, 2023

Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících

Sekunda: Chemie jako přírodní věda, chemický pokus a pozorování, směsi, voda v přírodě, vzduch a jeho složení, částicové složení látek a chemická vazba, chemické prvky a periodická soustava, chemické reakce, oxidy, halogenidy, sulfidy, roztoky, kyseliny a hydroxidy.
Tercie: Soli, základní veličiny v chemii, chemické výpočty, redoxní reakce, změny energie při chemických reakcích, uhlovodíky, přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování.
Kvarta: Deriváty uhlovodíků, syntetické makromolekulární látky, chemie přírodních látek, vlivy na rychlost chemických reakcí, chemie ve společnosti.
1.ročník: Úvod do studia chemie, složení a struktura chemických látek, kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí, základy anorganické chemie, vodík, kyslík, voda, roztoky, chemie p prvků, chemie s prvků.
2.ročník: Chemie p prvků s kovovým charakterem, chemie d prvků, obecná chemie, základy organické chemie, uhlovodíky nasycené, uhlovodíky nenasycené, aromatické uhlovodíky, surovinové zdroje organických sloučenin, deriváty uhlovodíků.
3.ročník: Deriváty uhlovodíků, deriváty kyseliny uhličité, heterocyklické sloučeniny, chemie přírodních látek, základy biochemie, metabolismus lipidů, sacharidů a bílkovin, organická chemie v praxi.
Navazující předměty a semináře
Laboratorní cvičení v tercii NG: Základy laboratorní techniky, bezpečnost a hygiena práce v chemické laboratoři, práce s kahanem, měření objemů, vážení, filtrace, krystalizace, destilace, extrakce, příprava a vlastnosti vodíku, kyslíku, neutralizační reakce, indikátory
Laboratorní cvičení v 1.ročníku VG: Destilace, srážecí reakce, extrakce rostlinných barviv, stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého, rychlost chemické reakce, příprava zelené skalice, výpočty z chemických rovnic, výpočty na roztoky
Laboratorní cvičení v 2.ročníku VG: Kvalitativní chemická analýza, důkazové reakce kationtů, analýza neznámého vzorku, neutralizační titrace, stanovení kyseliny octové, srážecí titrace, stanovení chloridů ve vzorku vody, redoxní titrace, stanovení železa manganometricky, stanovení peroxidu vodíku, komplexotvorné titrace, stanovení tvrdosti vody
Seminář z chemie v oktávě: Komplexní opakování a rozšíření učiva chemie, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Používané učebnice

Používané učebnice NG: Škoda, Doulík (2022): Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 8, 9. Fraus, Plzeň

Kvinta: Flemr V., Dušek B. (2001): Obecná a anorganická chemie pro gymnázia. SPN, Praha

Sexta: Flemr V., Dušek B. (2001): Obecná a anorganická chemie pro gymnázia. SPN, Praha

Septima: Kolář K., Kodíček M., Pospíšil J. (2005): Organická chemie a biochemie pro gymnázia. SPN, Praha

Maturitní zkouška

Chemie je zařazena mezi volitelné předměty. Maturita z chemie je výhodná zejména pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na lékařských, farmaceutických, zemědělských, chemických a přírodovědeckých fakultách.

Maturitní témata – z maturitních témat bude sestaveno 30 maturitních otázek.

Obecná a anorganická chemie: stavba atomu, elektronový obal, periodická soustava prvků, chemická vazba, chemické reakce, chemická kinetika, vodík, kyslík, s – prvky, p – prvky, d – prvky, základy laboratorní techniky

Organická chemie: nasycené a nenasycené uhlovodíky, aromatické sloučeniny, heterocyklické sloučeniny, halogenderiváty uhlovodíků, dusíkaté deriváty uhlovodíků, hydroxyderiváty, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

Biochemie: proteiny, sacharidy, regulace biochemických dějů, energetika biochemických reakcí, metabolismus látek, makromolekulární sloučeniny

 

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.