Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Matematika

Publikováno: 16. července, 2023

Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima: Přirozená a desetinná čísla. Základní geometrické pojmy a útvary. Kladná a záporná čísla. Dělitelnost přirozených čísel. Středová a osová souměrnost.

Sekunda: Zlomky. Procenta, promile a úroky. Trojúhelníky a čtyřúhelníky. Číselné výrazy. Mnohočleny. Shodnost. Hranoly.

Tercie: Lineární rovnice a nerovnice. Druhá mocnina a odmocnina. Kružnice a kruh. Válec. Úměrnosti. Výrazy. Konstrukční úlohy.

Kvarta: Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Funkce. Podobnost. Tělesa.

Kvinta a 1.roč.: Základní poznatky z matematiky. Algebraické výrazy, mocniny a odmocniny. Množiny a výroky. Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice a jejich soustavy. Planimetrie.

Sexta a 2.roč.: Shodná a podobná zobrazení. Funkce. Goniometrie. Kombinatorika a pravděpodobnost.

Septima a 3.roč.: Statistika. Stereometrie. Analytická geometrie. Posloupnosti a řady.

Oktáva a 4.roč.: Posloupnosti a řady. Komplexní čísla. Diferenciální počet. Integrální počet.

Registrační link pro domácí úkoly on-line:
https://techambition.com/register?school_token=832rdzsqbdhlrf6r

Teď budete čas od času dostávat online domácí úkoly z matematiky přes internetové stránky www.techambition.com. Vypracovat je můžete i na tabletu nebo chytrém telefonu.
Vytvořte si svůj účet s pomocí registračního odkazu, který dostanete od svého učitele.
Ve svém účtu máte na výběr všechny třídy, které vytvořili a nebo vytvoří učitelé na Vaší škole, stačí kliknout na tlačítko “Vybrat třídu”. Vyberte si ty, do kterých patříte.
Po té už uvidíte všechny úkoly, které Vám učitel zadá. Pár drobností k těmto úkolům:

  • Ve vizualizacích hýbejte nebo klikejte na všechno, co je oranžové a nebo používejte barevné posuvníky.
  • Dole u otázek občas najdete tlačítko
  • Vizualizace k této otázce”. Tahle vizualizace Vám pomůže správně odpovědět.
  • Některé otázky jsou chyták a jiné docela těžké, tak si z toho nic nedělejte, když se Vám napoprvé nepovede odpovědět správně. Pomůžeme Vám nápovědou.
  • Když si nebudete jistí u volné odpovědi, zkuste výsledek odhadnout selským rozumem a kupeckými počty. Když se netrefíte, dostanete nápovědu.

Když nám budete chtít něco říct, klikněte na modrou obálku a napište nám, čteme to a děláme si z toho hlavu.
Naším cílem je, aby Vás matematika bavila, dala Vám možnost rozvinout svojí uvážlivost a nebo Vám pomohla v budoucnu sestrojit podobný oblek, jako měl Iron man.
Hodně štěstí!

Navazující předměty a semináře:

Seminář z matematiky v oktávě: Zopakování a rozšíření učiva. Příprava k maturitě z matematiky a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Organizace: 4 hodiny týdně.

Maturitní zkouška:
Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit ve společné části také zkoušku Matematika rozšiřující (v rozsahu gymnaziálního učiva, dříve Matematika +)

Matematika je zařazena mezi volitelné maturitní předměty. Maturita je vhodná zejména pro studenty, kteří chtějí po maturitě pokračovat ve studiu na vysokých školách technických, ekonomických, přírodovědeckých a na fakultách pedagogických.

Maturitní témata ke státní maturitě z matematiky (písemná forma) pro školní rok 2023/2024:
1. Číselné obory
2. Algebraické výrazy
3. Rovnice a nerovnice
4. Funkce
5. Posloupnosti a finanční matematika
6. Planimetrie
7. Stereometrie
8. Analytická geometrie
9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Maturitní témata ke školní části maturity z matematiky (ústně):
1. Mocniny a odmocniny
2. Algebraické výrazy, součinový a podílový tvar rovnice a nerovnice, substituce
3. Výroky, důkazy, matematická indukce
4. Množiny, soustavy rovnic a nerovnic a jejich řešení
5. Kvadratické rovnice a nerovnice a rovnice vyšších řádů
6. Rovnice a nerovnice s neznámou ve jmenovateli a pod odmocninou, rovnice s parametrem
7. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, funkce s absolutní hodnotou
8. Funkce a její vlastnosti, grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav
9. Lineární a kvadratické funkce
10. Lineární lomená funkce a mocninné funkce
11. Exponenciální funkce, exponenciální rovnice a nerovnice
12. Logaritmická funkce, logaritmus, logaritmické rovnice a nerovnice
13. Posloupnosti, řady, nekonečné geometrické řady
14. Aritmetická a geometrická posloupnost
15. Goniometrické funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens
16. Vztahy mezi goniometrickými funkcemi, goniometrické rovnice, nerovnice
17. Kombinatorické úlohy, faktoriál, kombinační čísla, binomická věta
18. Statistika, pravděpodobnost, slovní úlohy
19. Pythagorova věta, Eukleidovy věty, sinová a kosinová věta
20. Řezy a konstrukční úlohy, středový a obvodový úhel, mocnost bodu ke kružnici
21. Vektory, přímka a rovina analyticky
22. Kružnice, kulová plocha, elipsa
23. Kuželosečky – parabola a hyperbola
24. Geometrické výpočty, povrchy a objemy těles
25. Shodné zobrazení, podobnost a stejnolehlost
26. Komplexní čísla, binomické rovnice, rovnice v C, Moivreova věta
27. Limita posloupnosti, úroky, limita funkce
28. Derivace funkce, průběh funkce
29. Primitivní funkce a určitý integrál a jeho užití
30. Polohové a metrické vztahy analyticky

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.