Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Estetická výchova

Publikováno: 13. března, 2024

Obsahem vyučovacího předmětu Estetická výchova jsou poslechové a naukové činnosti k porozumění hudebnímu a výtvarnému umění, aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a také ji dle svých možností interpretovat.

Poznává kulturně historické souvislosti vzniku a vývoje architektury, výtvarného a užitého umění od pravěku po současnost.

Hlavním cílem je naučit žáky vnímat kontinuitu vývoje umění s vývojem společenského života a myšlením společnosti. Snahou je představit stěžejní osobnosti jednotlivých období a jejich umělecká díla, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj evropského i celosvětového kulturního dění. Záměrem je propojení teoretického výkladu s konkrétní uměleckou dokumentací, součástí výuky jsou exkurze a návštěvy výstav a koncertů.

Vyučovací předmět má přesahy zejména směrem k literatuře, dějepisu, filozofii.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.