Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Biologie

Publikováno: 16. července, 2023

Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima: Biologie jako věda, úvod do zoologie, živočišná buňka, tkáně a orgány živočichů, prvoci, mnohobuněční živočichové, charakteristika kmenů a přehled hlavních zástupců.

Sekunda: Úvod do biologie rostlin, rostlinná buňka, tkáně a orgány rostlin, základy fyziologie, přehled systému, nižší rostliny, vyšší rostliny, charakteristika oddělení a přehled hlavních zástupců.

Tercie: Úvod do biologie člověka, evoluce člověka, přehled jednotlivých soustav lidského těla se zaměřením na stavbu a činnost, obecně biologický závěr (ekologie, cytologie, genetika, evoluce).

Kvarta: Úvod do geologie, přehled geologických věd, mineralogie, petrografie, dynamická geologie, pedologie, paleontologie, regionální geologie, geologická exkurze, praktické poznávání geologických vzorků.

Kvinta, 1.ročník: Úvod do biologie, biologické vědy, obecné vlastnosti organismů, základy bakteriologie a virologie, úvod do botaniky, rostlinná buňka, tkáně a orgány rostlin, fyziologie rostlin, přehled botanického systému, základy mykologie, exkurze do botanické zahrady a arboreta, praktické poznávání rostlin.

Sexta, 2.ročník: Úvod do zoologie, živočišná buňka, tkáně a orgány živočichů, fyziologie živočichů, přehled systému a hlavní zástupci, exkurze do zoologické zahrady, praktické poznávání živočichů.

Septima, 3.ročník: Úvod do biologie člověka, přehled jednotlivých soustav se zaměřením na stavbu a funkci, základní fyziologické hodnoty, chorobné stavy a jejich příčiny.

Navazující předměty a semináře:

Seminář z biolobie v oktávě a 4.ročníku: Seznámení s požadavky k maturitě a opakování jednotlivých témat. Základy ekologie, obecná biologie, genetika, molekulární genetika a biochemie.

Maturitní zkouška:

Biologie je zařazena mezi volitelné předměty, je vhodná pro studenty, kteří chtějí pokračovat v dalším studiu na přírodovědeckých, lékařských, zemědělských, veterinárních, lesnických a pedagogických fakultách VŠ.

Témata k maturitní zkoušce z biologie 2023/2024

1. Buňka — stavba, složení, typy buněk, dělení jádra (mitóza, meióza), dělení buňky

2. Životní funkce buňky — příjem a výdej látek, osmotické jevy, soubory buněk (tkáně), soubory buněk rostlin, živočichů a hub

3. Výživa rostlin —typy, vodní režim a minerální výživa, fotosyntéza a dýchání, pohyby rostlin

4. Nebuněční a prvobuněční— viry, bakterie, sinice (charakteristika a význam)

5. Nižší rostliny — charakteristika, typy stélek, rozdělení a zástupci, význam v přírodě a pro člověka, rozmnožování, růst a vývin rostlin

6. Vyšší rostliny — charakteristika podříše, rhyniophyty, mechorosty, rostliny plavuňovité, přesličkovité a kapradinovité (charakteristika skupin, zástupci, význam, vývoj rodozměny)

7. Vyšší rostliny — charakteristika podříše, nahosemenné — cykasy, jinany, jehličnany, lyginodendrové, kordaity (charakteristika skupin, zástupci a význam)

8. Krytosemenné rostliny — charakteristika skupiny, vegetativní orgány rostlin (kořen, stonek, list), rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami

9. Krytosemenné rostliny — charakteristika skupiny, generativní orgány rostlin (květ, semeno, plod), rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami

10. Houby — charakteristika říše, rozdělení a zástupci, význam v přírodě a pro člověka, lišejníky

11. Prvoci, živočišné houby a žahavci — charakteristika skupin, systém a zástupci, význam

12. Triblastica protostomia — ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci (charakteristika kmenů zástupci a význam)

13. Triblastica protostomia — členovci (charakteristika kmene, zástupci a význam), hormony hmyzu

14. Triblastica deuterostomia ostnokožci, strunatci (charakteristika kmenů, zástupci a význam), třída kruhoústí, paryby

15. Triblastica deuterostomia vertebrata — ryby, obojživelníci, plazi (charakteristika tříd, rozdělení, zástupci a význam)

16. Triblastica deuterostomia vertebrata — ptáci, savci (charakteristika tříd, rozdělení, zástupci a význam)

17. Molekulární základy dědičnosti — nukleové kyseliny, replikace, transkripce, translace, genetický kód, mutace

18. Základy genetiky — základní pojmy, genetika prokaryotické a eukaryotické buňky, chromozomové určení pohlaví, křížení, monohybridismus, dihybridismus, autozomální a gonozomální dědičnost, vazba genů

19. Genetika člověka — metody, dědičné dispozice a dědičné choroby, genetická předpověď a genetické poradenství, genetika populací

20. Vznik a vývoj života na Zemi — názory, vývoj živých organizmů (Oparin), vývoj druhů (Darwin), původ a vývoj člověka

21. Opěrná a pohybová soustava člověka

22. Tělní tekutiny — krev, míza, krevní skupiny, oběhová a mízní soustava, choroby

23. Trávicí soustava člověka — stavba částí a jejich funkce, výživa a metabolizmus, choroby

24. Dýchací soustava člověka— stavba částí a jejich funkce, mechanika dýchání, VKP, choroby

25. Vylučovací soustava člověka, kůže – stavba částí a jejich funkce, choroby, tělesná teplota

26. Nervová soustava člověka – stavba částí a jejich funkce, choroby

27, Smyslová soustava člověka — charakteristika jednotlivých typů, choroby

28. Hormonální soustava člověka a imunita

29. Rozmnožovací soustava člověka — stavba a funkce částí u muže a u ženy, antikoncepce, interupce, choroby, vývin jedince před narozením a po narození

30. Základy ekologie — základní pojmy, ekologická valence, areál, abiotické podmínky života, populace a vztahy mezi nimi, společenstva, ekosystém, potravní řetězec a potravní pyramida

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.