Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Výtvarná výchova

Publikováno: 31. července, 2023

 

I. Charakteristika a cíle předmětu

Výtvarná výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím. V primě a sekundě je počítáno s dvěma, v tercii a kvartě jednou vyučovací hodinou, dovednosti nabyté v povinné výuce rozšiřuje v kvartě jednohodinová volitelná estetická výtvarná výchova. V kvintě a sextě (1. a 2. ročníku) je zaveden volitelný dvouhodinový seminář.

Těžiště výuky spočívá v praktické činnosti, která je doplňována teoretickým poučením, u vyšších ročníků jsou probírány vybrané kapitoly z dějin umění se zaměřením k zájmu žáků o volbu povolání, druh talentových přijímacích zkoušek na vysokou školu. Při přípravě studentů k přijímacím talentovým zkouškám na vysokou školu spolupracuje gymnázium se ZUŠ.
Studenti vyššího gymnázia zpracovávají písemné seminární práce na vybraná témata z dějin umění korespondující s probíraným učivem. Pro výuku estetické výtvarné výchovy ve vyšších ročnících je k dispozici odborná učebna – ateliér výtvarné výchovy.

Předmět estetická výchova má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání žáků v kontextu s ostatními, převážně naukově orientovanými předměty. V průběhu výuky se žáci seznámí se základními výtvarnými technikami. Důležitou složkou je přehled nejvýznamnějších výtvarných směrů, autorů a děl. Žák je veden k tomu, aby chápal význam emotivních a pocitových prožitků pro život, aby se podílel na utváření příjemného prostředí pro pobyt ve škole. V rámci svých možností se snaží vyjádřit rozmanitými výtvarnými prostředky, chápe, že práce jedince ovlivní výsledek práce celé skupiny, dokáže konstruktivně hodnotit výtvory ostatních i své vlastní, svůj podíl a přínos na skupinové práci či projektu. Žák si na základě poznání duchovních a kulturních hodnot současných i minulých utváří nepředpojaté postoje k různým kulturám a společenstvím. Vnímá kulturní a historické dědictví města jako významný fenomén. Chápe význam výtvarného díla a výtvarného umění v historickém kontextu. Učitel klade důraz zejména na individuální přístup k žákům a na rozvoj jejich vlastních schopností.

II. Obsah:

PRIMA

1. zobrazování přírodních a umělých forem
Cílem je rozvíjet výtvarné vnímání a vyjadřování tvarových a
barevných znaků přírodnin a předmětů.

2. tematické práce
Cílem je rozvíjet představivost, hodnocení skutečnosti,
citový vztah k ní, obohacovat představivost a fantazii
při zobrazování osobních zážitků.

3. dekorativní práce a písmo, prostorové práce
Cílem je rozvíjet estetické cítění, chápání a vztah k plošné
užité a dekorativní tvorbě v životním prostředí. Seznámit se
se základními zákonitostmi písma. Využívají se práce v
materiálech v plošných návrzích, rozvíjí se estetické cítění
pro prostorové formy a jejich vztahy.

4. výtvarná kultura
Cílem je rozšiřovat kulturní zájmy, poznávat výtvarné
umění současné i minulé, základní žánry a výrazové
prostředky.

SEKUNDA

1. výtvarné osvojování skutečnosti
Cílem je rozvíjení tvořivosti, fantazie s využíváním
výtvarných kompozičních zákonitostí a vyjadřovacích
schopností, vnímání a vyjadřování přírodních a umělých forem.

2. užité práce dekorativní a prostorové
Cílem je poznávání oblasti užité grafiky s důrazem na funkci
a užití písma. Je využívána barva. Pozornost se věnuje
zákonitostem výběru a užití písma ve sdělovací a estetické
funkci. V prostorovém vytváření je úkolem rozvíjet smysl pro
prostorové formy, konstruování trojrozměrných útvarů.
/objekty statické a kinetické/

3. výtvarná kultura
Cílem je rozvoj vnímání, prožívání a hodnocení projevů
výtvarné kultury.

TERCIE A KVARTA, KVARTA SEMINÁŘ

1. výtvarné osvojování skutečnosti
Cílem je rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie
uvědomělým využíváním výtvarných a kompozičních zákonitostí,
využívání náčrtů a skic které, podporují hledání řešení úkolu.

2. užité práce dekorativní a prostorové
Cílem je rozvíjet estetický vztah a hodnocení široce
chápaných projevů užité tvorby, užité grafiky. Důraz je
kladen na poznávání významu barev, písma v užité tvorbě.
Využívá se experimentální činnost a výtvarné studie.
Prostorové práce se zaměřují na architektonický prvek.

3. výtvarná kultura
Cílem je výchova k vnímání, chápání a hodnocení výtv. umění i
dalších částí výtvarné kultury,včetně výtvarných estetických
hledisek tvorby a ochrany životního prostředí, vytváření
vztahu k výtvarné kultuře, možnost zaměření podle vlastního výběru i
dalšího zaměření žáka.

KVINTA – I. ROČNÍK

1. volné výtvarné práce
Cílem je rozvíjet výtvarné vnímání, představivost a fantazii,
ověřovat si zobrazující a výrazové možnosti výtvarných
prostředků ve výtvarných činnostech, kultivovat výtv. projev.

2. užité výtvarné práce
Cílem je uplatnit při řešení úkolů z oblasti užité tvorby
osvojené znalosti a dovednosti, seznámit se se současnými
požadavky na užitou tvorbu, rozvíjet estetický vztah k
životnímu prostředí.

3. výtvarná kultura
Cílem je pochopit význam a úlohu výtvarného umění jako
specifické formy vyjádření skutečnosti, seznámit se se
slohovými prvky v kontextu s ostatními druhy umění.

4. samostatná práce žáků na vybraných tématech
Samostatná práce žáků při vypracování vybraných částí formou
semin. práce, možnost zaměření podle vlastního výběru i
dalšího zaměření žáka.

SEXTA – II. ROČNÍK

1. volné výtvarné práce
Cílem je uplatňovat v kresbě, malbě, grafice získané znalosti
o výrazových možnostech linie, barvy, plochy, světla,
prostoru a objemu v námětech figurativních i nefigurativních.

2. užité výtvarné práce
Cílem je aplikovat zásady lineární, světelné a barevné
kompozice v plošných a prostorových pracích, uplatnit vztahy
tvarů, ploch, struktur a barev v symetrické a asymetrické
kompozici.

3. výtvarná kultura
Cílem je poznávat specifika výtv. vyjádření 20. stol.,
kultivovat estet. chápání a hodnocení užité tvorby, vnímat
estetické aspekty životního prostředí, příprava seminární práce.

4. samostatná práce žáků na vybraných tématech
Samostatná práce žáků na vybraných tématech. Návštěva
galerií, výstav, podíl na výstavách žákovských prací pro
potřebu, propagaci a prezentaci školy, dále vybrané
úkoly se zaměřením na požadavky talentových zkoušek.


Seznam potřeb pro výtvarnou výchovu
•podložka na lavici -igelitový ubrus nebo noviny, pracovní oděv
•měkká tužka(4B až 8B), úhel přírodní, pastelky, fixy, mikrofix černý, voskovky, suché pastely
•tuš černá, násadka + špička, dřívko, 2-3 špejle
•nůžky (lépe se špičkou)
•lepidlo – Herkules a tyčinka
•vodové barvy, temperové barvy, libovolný počet štětců různých velikostí – alespoň 2 kulaté, alespoň 2ploché+1 tenký, nádoba na vodu, hadr na utírání štětců
•složka barevných papírů, zásoba papírů – náčrtník A3, výkresy A3 asi 20ks, A4 asi 10
•složka na výkresy nebo desky A3
•1 sešit bez linek
•pečicí papír

Žáci si všechny potřeby donesou první týden v září v menší podepsané krabici a výkresy ve složce nebo deskách. Uchovávat je mohou v šatní skříňce či ve vymezeném prostoru v ateliéru.

Témata k maturitě z výtvarné výchovy – profilová zkouška (školní rok 2023/2024)

 1. Počátky umění – pravěk
 2. Starověké civilizace – Mezopotámie, Egypt
 3. Umění oblasti Egejského moře
 4. Etruské umění a římská kultura
 5. Románský sloh
 6. Gotika
 7. Renesance v Itálii
 8. Renesance mimo Itálii
 9. Světové barokní umění
 10. České barokní umění
 11. Klasicismus a empír
 12. Romantismus
 13. Realismus
 14. Zachycení okamžiku
 15. Postimpresionismus a další nezařaditelní umělci
 16. Umění přelomu století
 17. Výraz v umění
 18. Pohyb a mnohopohledovost v umění
 19. Česká výtvarná scéna počátku 20. století
 20. Umění mezi válkami
 21. Významné české výtvarné skupiny meziválečné a válečné éry
 22. Cesty abstraktního malířství
 23. Významné tendence a směry světového umění 2. poloviny 20. století
 24. Významné tendence v českém umění 2. poloviny 20. století
 25. Základní grafické techniky

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky z výtvarné výchovy

Kritéria hodnocení praktické zkoušky z výtvarné výchovy

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.