Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Hudební výchova

Publikováno: 31. července, 2023

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia

I. Charakteristika a cíle předmětu

Hudební výchova v 1. – 4. ročníku osmiletého gymnázia navazuje na předmět hudební výchova na 1. stupni základní školy. Rozvíjí, kultivuje a prohlubuje to, co žák již získal na prvním stupni základní školy a soustavou pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudbě pohybových činností vede žáka k aktivní percepci, reprodukci a částečně i produkci hudby a k pochopení základních pojmů z hudební teorie.
Hudební výchova se realizuje v činnostech pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových. Cílem hudební výchovy na nižším stupni osmiletého gymnázia je rozvoj hudebních schopností a dovedností žáků, jejich hlasové kultury, melodického a harmonického cítění, smyslu pro rytmus, formu , rozvoj hudební paměti, představivosti a fantazie.
Žáci prostřednictvím hudební činnosti rozvíjejí receptivní, reprodukční a produkční schopnosti a dovednosti, získávají vhled do hudební kultury naší a světové, jejich prostřednictvím se učí rozumět hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby jednotlivých uměleckých epoch, získávají orientaci v jejím slohovém a stylovém rozvrstvení.

II. Obsah učiva

Přehled tematických celků

 1. Pěvecké, instrumentální a hudebně pohybové činnosti
 2. Lidský hlas
 3. Stupnice, intervaly, akord, harmonizace
 4. Hudební materiál, hudebně výrazové prostředky
 5. Hudba lidová a umělá, lidový tanec
 6. Hudba spojená s jinými druhy umění
 7. Hudební nástroje a jejich využití v hudbě, hudební tělesa
 8. Hudební forma
 9. Člověk a hudební dílo
 10. Česká a světová hudba
 11. Moderní hudba
 12. Hudba a technika

III. Přístupy k obsahu a organizaci výuky

Hudební výchova v prvním a čtvrtém ročníku osmiletého gymnázia se uskutečňuje prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností. Tyto činnosti jsou organickou součástí každé hodiny a každého probíraného tématu s tím, že v jednotlivých hodinách podle charakteru probíraného tématu mohou některé činnosti převažovat.
Obsahem činnosti je hlasová výchova, rozvoj rytmických a intonačních dovedností, jednohlasý i vícehlasý zpěv s doprovodem i bez doprovodu (a cappella), hra na orffovské nástroje, popřípadě na jiné nástroje (keyboardy, flétny, kytary, klasické nástroje apod.- využíváme žáků základních uměleckých škol) s následným využitím v předehrách, mezihrách a dohrách, popřípadě ke hře jednoduchých doprovodů k tanečním písním.
Ve výuce se pracuje s hudebním materiálem, hudebně výrazovými prostředky, hudebními formami, pozornost je věnována horizontální i vertikální organizaci hudby. Ze znějící hudby jsou vyvozovány hudební pojmy a hudebně naukové poznatky. Prostřednictvím návštěv výchovných koncertů, besed a dalších hudebních aktivit se žák učí o hudbě hovořit a pokouší se tak vytvářet samostatné soudy.

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia

5.- 8. ročník osmiletého gymnázia

I. Charakteristika a cíle předmětu

Hudební výchova na čtyřletém gymnáziu je logickým pokračováním předmětu hudební výchova na základní škole, v pátém až osmém ročníku gymnázia osmiletého pak předmětem organicky navazujícím na hudební výchovu na nižším stupni. V prvním a druhém ročníku čtyřletého gymnázia a pátém a šestém ročníku osmiletého gymnázia je hudební výchova předmětem povinným.
Ve svém činnostním přístupu rozvíjí, kultivuje a prohlubuje to, co žák již získal na nižším stupni. Soustavou pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových činností vede žáka k aktivní percepci, reprodukci a produkci hudby.
Hudební výchova se realizuje v činnostech pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových. Díky těmto činnostem je hudební materiál a hudební teorie (hudební skladby, lidové a umělé písně apod.) na pozadí uměleckého slohu či žánru osvojován a zároveň konfrontován s uměleckými díly dalších druhů umění. Získané poznatky, dovednosti a zkušenosti pak žákovi umožňují hudební dílo jednak prožívat, jednak zařazovat je do uměleckého období, poznávat jeho formu, určovat styl, žánr díla, vytvářet hodnotící stanoviska.Navíc tyto poznatky přispívají k hlubším vhledům do dalších druhů umění.

II. Obsah učiva

Přehled tematických celků
1. a 2. ročník čtyřletého a 5. a 6. ročník osmiletého gymnázia

 1. Pěvecké, instrumentální a hudebně pohybové činnosti
 2. Vokální a instrumentální hudba (její vývoj v jednotlivých hudebních epochách)
 3. Průniky a syntézy, hledání nových cest
 4. Populární hudba, její deriváty

Přehled tematických celků
3. – 4. ročník čtyřletého gymnázia,
7. a 8. ročník osmiletého gymnázia

 1. Pěvecké, instrumentální a hudebně pohybové činnosti
 2. Umělec – tvůrce uměleckého díla
 3. Umělecké dílo
 4. Interpret
 5. Posluchač uměleckého díla
 6. Evropská hudba- hudba mnoha kultur
 7. Hudba a jiné druhy umění
 8. Slohová a stylová analýza
 9. Kritické hodnocení

 

Rozdělení učiva do jednotlivých ročníků :

Osmileté studium :

PRIMA

Hudební teorie

 • notace houslového a basového klíče, hodnoty not a pomlk, takty

Dějiny hudby

 • vhledy do periodizace a ukázky jednotlivých období (vážná i populární)

Hlasová výchova

 • práce s hlasem a rozvoj hlasové techniky – písně

 

SEKUNDA

Hudební teorie

 • intervaly, stupnice Dur, tónorod, kvintakord, rytmus

Dějiny hudby

 • vhledy pomocí hudebních ukázek (vážná i populární hudba)

Hlasová výchova

 • práce s hlasem, správná deklamace, dynamika

 

TERCIE

Hudební teorie

 • intervaly, stupnice mollové tónorod, kvintakord, rytmus

Dějiny hudby

 • vhledy do hudebních období – ukázky a rozbor děl jednotlivých skladatelů (vážné i populární hudby)

Hlasová výchova

 • prostředky výrazového přednesu- legato,staccato, akcenty – upevnění intonace, rozvoj vícehlasého zpěvu

 

KVARTA

Hudební teorie

 • tvorba kvintakordů a obratů
 • akordické značky , rytmus

Dějiny hudby

 • vhledy a porovnání hudebních stylů a epoch – ukázky (vážná a populární hudba)

Hlasová výchova

 • rozvoj hlasu ,hlasová hygiena, upevnění intonace, rozvoj harmonického cítění, vícehlas

 

KVINTA

Dějiny hudby

 • periodizace a vývoj jednotlivých období dějin od počátku až do klasicismu – hudba artificiální (vážná) a nonartificiální (populární)

Poslechové činnosti

 • srovnání stylů

Hlasová výchova

 • utvrzování základních pěveckých návyků, jednohlas a vícehlas, využití Orffova instrumentáře

Hudební teorie

 • staré církevní a exotické stupnice, rytmus

 

SEXTA

Dějiny hudby

 • od romantismu po současnost – hudba artificiální (vážná) a nonartificiální (populární)

Poslechová činnost

 • srovnání stylů a epoch dějin hudby

Hlasová výchova

 • rozšíření hlasového rejstříku. pohyblivost a nosnost tónů, jednohlas, vícehlas, rytmus

Hudební teorie

 • čtyřzvuky, kadence v Dur a moll tóninách

V průběhu celého studia se zabýváme průběžně kapitolou o hudebních nástrojích.
Hlasovým výcvikem a zpěvem připravujeme studenty na různá veřejná vystoupení.

Čtyřleté studium :

Výuka plynule navazuje na znalosti studentů z hudební výchovy na základní škole. Realizuje se povinně v I.a II.ročníku – v činnostech pěveckých ,poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových. Obsah učiva vychází z jednotlivých tematických celků.

I. ročník

Hlasová výchova

 • průběžná práce s hlasem a jeho kultivací na intonačních cvičeních a písních
 • jednohlas i vícehlasé skladby a písně

Hudební teorie

 • notace houslového a basového klíče,intervaly, stupnice Dur a moll, akordy a jejich obraty,rytmus

Dějiny hudby

 • periodizace a vývoj jednotlivých období dějin od počátku až do klasicismu
 • Hudba artificiální (vážná)i nonartificiální (populární).

Poslech

 • ukázky hudby atrificiální i nonartificiální k jednotlivým obdobím.

 

II. ročník

Hlasová výchova

 • rozvoj a kultivace hlasu na cvičeních , vícehlas, kánony aj.
 • Vokálně instrumentální činnosti

Hudební teorie

 • dominantní septakord a jeho obraty, septakordy
 • staré církevní a exotické stupnice, kadence v Dur a moll tóninách,rytmus.

Dějiny hudby

 • od romantismu po současnost – hudba artificiální i nonartificiální.

Poslech

 • ukázky k jednotlivým obdobím.

V průběhu celého studia – probíráme kapitolu o hudebních nástrojích.

Učebnice:

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia

 • Hudební výchova pro 6., 7., 8. a 9. ročník pro ZŠ (A. Charalambidis, J. Pilka a kol.) SPN
 • Já písnička 2 (kol. – Zpěvník pro 2. stupeň ZŠ) Music Cheb

 

5. – 6. ročník osmiletého gymnázia a 1. – 2. ročník čtyřletého gymnázia

 • Hudební výchova 1 a 2 pro gymnázia (A. Charalambidis a kol.) SPN
 • Já písnička 3 (kol. – Zpěvník pro žáky středních škol) Music Cheb

 

Poslech:

 • CD k výše uvedeným učebnicím. SPN
 • Populární hudba ve škole (J. Prchal) – Muzikservis Praha

Témata k maturitě z hudební výchovy – profilová zkouška (školní rok 2023/2024)

 1. Nejstarší období dějin hudby
 2. Středověká hudba, monodiální zpěv duchovní a světský
 3. Polymelodický sloh
 4. Renesanční polyfonie
 5. Počátky české hudby
 6. Vznik a vývoj opery
 7. Hudební baroko
 8. České hudební baroko
 9. Hudební klasicismus a český podíl na jeho vzniku
 10. Hudební klasicismus
 11. Raný romantismus
 12. Opera v romantismu
 13. Novoromantismus
 14. Rozvoj národních škol v období romantismu
 15. Česká hudba v 19. stol.
 16. Klasicko-romantická syntéza
 17. Pozdní romantismus v evropské hudbě
 18. Impresionismus v hudbě
 19. Expresionismus a druhá vídeňská škola
 20. Hudební experiment v hudbě 20. století
 21. Hlavní směry vývoje klasické hudby v 1. polovině 20. století
 22. Zakladatelská generace české hudby 20. století – Leoš Janáček
 23. Zakladatelská generace české hudby 20. století – Bohuslav Martinů
 24. Opereta a muzikál
 25. Lidová píseň

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.