Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Základy společenských věd

Publikováno: 14. července, 2023

Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima: Škola a obec. Rodný kraj, vlast. Koloběh času. Kultura, lidská tvořivost. Majetek, peníze, hospodaření. Společenská pravidla.

Sekunda: Člověk ve světě. Člověk a dospívání. Člověk a morálka. Lidská práva a svobody, spravedlnost. Globální problémy naší doby.

Tercie: Člověk tvůrce svého života. Člověk a citový život. Člověk a rodinný život. Člověk a pracovní život. Člověk jako občan. Víra, přesvědčení.

Kvarta: Příprava k volbě povolání. Právo a spravedlnost. Stát a právo. Stát a hospodářství. Mezinárodní spolupráce. Životní perspektivy člověka.

Kvinta, 1.A: Úvod do studia základů společenských věd. Základy psychologie.Psychologie v teorii a praxi. Systém psychol. oborů. Osobnost a její poznání. Základní psychické jevy.

Sexta, 2.A: Základy sociologie. Člověk v sociálních vztazích. Sociální útvary. Sociální procesy. Sociální struktura. Současné sociologické disciplíny.

Septima, 3.A: Základy státoprávní teorie. Občan ve státě. Vznik státu a práva. Lidská a občanská práva. Listina základních práv a svobod. Ústava a ústavní systém ČR. Demokracie. Politické strany. Politické zájmy. Volební systémy a volby.Formy států a formy vlády. Struktura a vzájemné vztahy mezi nejvyššími ústavními orgány.Integrace Evropy. Globální problémy světa. Správní právo. Trestní právo. Rodinné právo. Občanské právo. Obchodní právo. Pracovní právo. Základy ekonomie a ekonomiky(makroekonomie a mikroekonomie). Ekonomika a její fungování. Ekonomické subjekty . Principy fungování tržní ekonomiky a plánované ekonomiky. Základy teorie peněz a měnové politiky. Otázky rozdělování a spotřeby. Postavení české ekonomiky ve světové ekonomice. Prosperita.

Oktáva, 4.A: Úvod do filosofie.Řecká filosofie. Filosofie středověku.Renesanční filosofie. Barokní filosofie. Filosofie osvícenství (Anglie, Francie,Německo). Filosofické směry 19.století(romantismus a německý idealismus, pozitivismus, materialismus, marxismus, iracionalismus). Filosofické směry 20. století (filosofie života, historismus, pragmatismus,fenomenologie a filosofie bytí, existencialismus, novopozitivismus, kritický racionalismus). Vybrané filosofické problémy. Základy etiky. Světová náboženství. Globální problémy lidstva.

Navazující předměty a semináře:

Seminář ze ZSV v oktávě: Doplňuje a rozšiřuje témata z ekonomie, filosofie, logiky, etiky, estetiky a náboženství. Zahrnuje komplexní opakování témat k maturitní zkoušce a k přijímacímu řízení na VŠ.

Maturitní zkouška:

Základy společenských věd jsou zařazeny mezi volitelné předměty. Maturita ze základů společenských věd je výhodná zejména pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření (filosofické fakulty, práva, ekonomické směry, fakulty sociálních studií, psychologie).

Maturitní témata – Základy společenských věd

K ústní maturitní zkoušce ve školním roce 2023/2024 bude sestaveno z uvedených témat 30 maturitních otázek.

1. Filosofie jako vědní obor a její počátky v Řecku
2. Předsokratovská filosofie (Mílétská škola, Pýthagorás, Elejská škola )
3. Završení řecké přírodní filosofie (Hérakleitos, Empedoklés, atomisté)
4. Vrcholné období řecké filosofie I. (Sofisté, Sókratés)
5. Vrcholné období řecké filosofie II. (Platón, Aristotelés)
6. Helénistická filosofie (řecké a římské filosofické školy)
7. Filosofie patristiky (rané křesťanství, církevní otcové, základy etické koncepce)
8. Filosofie scholastiky (hlavní představitelé, hlavní témata)
9. Filosofie humanismu a renesance (představitelé a jejich přínos evropské filosofické tradici, charakteristika doby)
3. Filosofie patristiky a scholastiky
4. Filosofie humanismu a renesance
5. Filosofie baroka
6. Filosofie osvícenství
7. Filosofické směry 19. století
9. Filosofické směry 20. století
10. Filosofie baroka (Descartes, Spinoza, Leibniz)
11. Osvícenství v Anglii a Francii (Locke, Berkley, Hume, Montesquieu, Voltaire, Rousseau a encyklopedisté)
12. Filosofie a etická koncepce Imanuela Kanta
13. Německý romantismus (Fichte, Schelling, Hegel)
14. Německý materialismus (rozpad Hegelovy školy, Marx, Feuerbach)
15. Iracionalismus 19.století (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche)
16. Filosofie pozitivismu ve Francii a Anglii (Comte, Mill, Spencer, Darwin)
17. Filosofie života, historismus a pragmatismus (Bergson, Simmel, Spengler, James, Dewey)
18. Fenomenologie a Heideggerova filosofie bytí
19. Filosofie existencialismu (Jaspers, Sartre, Camus)
20. Novopozitivismus a kritický racionalismus (Russel,Carnap, Wittgenstein, Popper)
21. Světová náboženství (buddhismus, hinduismus, islám, judaismus)
22. Etika
23. Vývoj české filosofie ve starší době (J. Hus,P. Chelčický, J.A.Komenský)
24. Vývoj české filosofie v 19. a 20. století (T.G.Masaryk,
J. Patočka)
25. Psychologie jako věda, psychologické obory
26. Vývojová psychologie – obecná charakteristika ontogenetického vývoje, duševní vývoj jedince
27. Výkonové vlastnosti osobnosti (schopnosti, vlohy, vědomosti, dovednosti, návyky, seberegulace, sebevýchova, svědomí, sebekritika) + temperament)
28. Aktivačně – motivační vlastnosti osobnosti (motivace, potřeby, pudy, zájmy, záliby, sklony, aspirace, životní plány, zvyky) + vztahově – postojové vlastnosti osobnosti(charakter, postoje, ideály)
29. Psychologie osobnosti a přístupy k problematice osobnosti
30. Psychologie jednání a chování (charakteristika volního jednání , vlastnosti a zvláštnosti vůle, zátěžové situace a reakce na ně, konfliktní situace a jejich řešení)
31. Základní druhy lidské činnosti (hra, učení, práce, tvořivá činnost, volnočasové aktivity)
32. Psychické procesy a stavy (čití a vnímání, představivost, myšlení a řeč, paměť, pozornost, city)
33. Psychologie jako vědní obor (data, zakladatel, teoretické a praktické obory)
34. Ekonomie jako věda (ekonomie, ekonomika, potřeba, statek, výrobní zdroj, ekonomické problémy, ekonomické sektory, produkční možnosti ekonomiky, ekonomický růst, makroekonomie, mikroekonomie)
35. Vznik a vývoj ekonomické teorie
36. Nabídka a poptávka
37. Trh, funkce trhu, struktura a fungování trhu
38. Inflace a nezaměstnanost
39. Makroekonomie a hospodářská politika státu
40. Peníze a bankovní soustava
41. Integrace Evropy (historie, současné právo EU)
42. Politologie
43. Stát a jeho pojetí, historický vývoj, formy vlády
44. Lidská práva, listina základních práv a svobod
45. Demokracie a volební systémy
46. Právní řád, právní normy, základní charakteristika
47. Ústava, ústavní právo, vývoj ústavy
48. Trestní právo hmotné a procesní
49. Veřejná správa a samospráva
50. Pracovní právo
51. Obchodní právo
52. Rodinné právo
53. Občanské právo
54. Vznik a vývoj sociologie
55. Současná sociologie
56. Socializace, komunikace, sociální role, interakce, chyby
v procesu sociálního poznání
57. Sociální útvary, instituce, organizace a byrokracie, normy
58. Sociální struktura
59. Sociální procesy

Používané učebnice ve školním roce 2023/2024:

Učebnice jsou NG zapůjčeny školou

  • PRIMA: Adamová L., Dudák V. a kol., Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ
  • SEKUNDA: Adamová L., Dudák V. a kol., Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ
  • TERCIE: Adamová L., Dudák V. a kol., Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ
  • KVARTA: Adamová L., Dudák V. a kol., Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ

Učebnice pro VG si hradí studenti sami

  • KVINTA, 1.A: Doležalová L., Občanský a spol. základ – Psychologie
  • SEXTA, 2.A: Köhlerová T., Závodný J., Občanský a spol. základ – Sociologie
  • SEPTIMA, 3.A: Zlámal J., Občanský a spol. základ – Právo; Bellová J., Občanský a spol. základ – Ekonomie
  • OKTÁVA, 4.A: Hejduk J., Občanský a spol. základ – Filosofie; Störig J.H., Malé dějiny filosofie

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.