Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Český jazyk a literatura

Publikováno: 11. července, 2023

Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima: 

Jazyk: Opakování učiva ze ZŠ. Úvod o českém jazyce a jazykových příručkách. Zvuková stránka jazyka. Stavba slova a pravopis (vyjmenovaná slova, skupiny hlásek). Tvarosloví – prohlubování učiva o slovních druzích (podstatná jména až slovesa). Vypravování. Popis . Charakteristika. Zpráva a oznámení, objednávka, inzerát. Výpisky a výtah. Dopis. Základní poučení o slohu.
Literatura: Mýty, báje, pohádky a pověsti. Z české literatury 19. stol. Na cestě. Příběhy odvahy a dobrodružství. Svět lidí a zvířat. Maléry a patálie. Úsměvy a šibalství.

Sekunda:

Jazyk: Tvarosloví – neohebné slovní druhy. Pravopis – velká písmena u vlastních jmen. Význam slov (jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma). Slovní zásoba a tvoření slov. Skladba (základní větné členy, shoda, rozvíjející větné členy a vedlejší věty). Vypravování. Popis, líčení, charakteristika. Výtah. Žádost, pozvánka. Životopis.
Literatura: V krajinách fantazie. O přátelích a lásce. Staré příběhy – nová témata. Nikdy se nevzdávej. Jak jsem potkal lidi. S úsměvem jde všechno líp.

Tercie:

Jazyk: Tvarosloví (nepravidelnosti v skloňování některých podst. jmen, skloňování cizích jmen, tvary zájmen, sloves, slovesný vid, třída a vzor). Skladba (věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent, zápor, větné členy, rozbor stavby věty jednoduché, souvětí souřadné a podřadné, poměr mezi větami a vztahy mezi větnými členy). Charakteristika literárních postav. Subjektivně zabarvený popis. Výklad. Výtah. Úvaha. Souhrnné poučení o slohu.
Literatura: Setkání se starší literaturou. Od romantismu k moderní literatuře. Psoty a lopoty. Humor. Chvála jazyka. Science fiction.

Kvarta:

Jazyk: Zvuková stránka jazyka. Tvoření slov. Význam slov. Tvarosloví (slovní druhy, slovesné tvary, přechodníky). Skladba (věta a souvětí souřadné, podřadné). Vypravování. Popis a charakteristika. Tiskopisy. Životopis. Úvaha, proslov, diskuse. Zpravodajské útvary.
Literatura: Chvála vypravěčství. Naruby aneb Jak vychovávat vychovatele. Divadlo, písňové texty. Poezie. Vize a fantazie. Osudy.

Kvinta, 1.A, 1.AE, 1.AP:

Jazyk: Úvod do problematiky českého jazyka. Čeština – národní jazyk. Územní a sociální diferenciace češtiny. O původu a vývoji češtiny, její místo mezi indoevropskými jazyky. Zvuková a grafická stránka jazyka. Jazyk, řeč, styl, stylistika. Slohové útvary a postupy. Vypravování. Charakteristika. Běžná jazyková komunikace (stylizace krátkých inf. útvarů).
Literatura: Úvod do studia literatury. Základy kultury a vzdělanosti. Nejstarší lit. památky. Bible a její vliv na rozvoj literatury a umění. Mytologie. Antická literatura, filozofie. Středověká literatura ( epos, legenda, životopis, kroniky, naučná a agitační literatura, lyrika a drama ). Vývoj literatury od renesance ke klasicismu. Národní obrození – vznik, první etapa.

Sexta, 2.A, 2.AS:

Jazyk: Tvarosloví. Mluvnické kategorie jmen a sloves. Slovní zásoba a tvoření slov. Změny ve slovní zásobě. Slovníky. Slova přejatá, výslovnost a pravopis, skloňování.
Literatura: II. fáze národního obrození. Romantismus ve světové a české literatuře. Realismus a kritický realismus. III. fáze národního obrození. Světová literatura 2. pol. 19. stol. (kritický realismus, naturalismus, parnasismus). Májovci. Ruchovci. Lumírovci. Historická próza. Kritický realismus v české literatuře. Konec století v evropské literatuře (impresionismus, symbolismus). Generace 90. let.

Septima, 3.A, 3.AS:

Jazyk: Skladba. Výpověď a její formy. Aktuální členění výpovědi. Větné členy, vztahy, schéma. Souvětí. Úvaha a úvahový postup. Publicistický styl. Praktický řečnický výcvik.
Literatura: Generace buřičů. Předválečná avantgarda ( kubismus, futurismus, expresionismus a další umělecké směry ). Předválečná česká moderna. Odraz a obraz 1. světové války ve světové a české literatuře. Moderní próza, americká avantgarda. Meziválečná literatura (levicová, demokratický proud, katolický proud). Drama a divadelnictví.

Oktáva, 4.A, 4.AS:

Jazyk: Odborný styl – výklad. Umělecký styl. Opakování gramatiky a stylistiky k maturitě.
Literatura: Světová literatura po r. 1945 (existencialismus, neorealismus, nový román, absurdní drama, beatníci, rozhněvaní mladí muži, protiválečná lit.). Česká literatura po r. 1945 (poezie, próza k tématu okupace, války, próza socialistického realismu, historická próza, 70. a 80. léta, drama). Závěrečné opakování.

Učebnice používané ve školním roce 2023/2024

Učebnice jsou NG zapůjčeny školou

Prima
Hošnová E., a kol.: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ
Soukal Josef: Čítanka 6
Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ
Sekunda
Hošnová Eva a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ
Soukal Josef: Čítanka 7
Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ
Tercie
Hošnová Eva a kol.: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ
Soukal Josef: Čítanka 8
Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ
Kvarta
Hošnová Eva a kol.: Český jazyk pro 9. ročník ZŠ
Soukal Josef: Čítanka 9
Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ

Učebnice pro VG a SOŠ si hradí studenti

Kvinta, 1.A
Prokop Vladimír: Teorie literatury
kol. autorů: Nová literatura pro SŠ (vydavatelství Taktik)
kol. autorů: Nová čítanka pro SŠ (nakladatelství Taktik)
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)
1.AE
Prokop Vladimír: Teorie literatury
kol. autorů: Nová literatura pro SŠ (nakladatelství Taktik)
kol. autorů: Nová čítanka pro SŠ (nakladatelství Taktik)
kol. autorů: Český jazyk – učebnice pro SOŠ (nakladatelství Taktik)
kol. autorů: Český jazyk – pracovní sešit pro SOŠ (nakladatelství Taktik)
1.AP
Prokop Vladimír: Teorie literatury
kol. autorů: Nová literatura pro SŠ (nakladatelství Taktik)
kol. autorů: Nová čítanka pro SŠ (nakladatelství Taktik)
kol. autorů: Český jazyk – učebnice pro SOŠ (nakladatelství Taktik)
kol. autorů: Český jazyk – pracovní sešit pro SOŠ (nakladatelství Taktik)
Sexta, 2.A
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)
Sochrová M., Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)
2.AS
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)
Sochrová M., Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)
Septima, 3.A
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)
Prokop Vladimír: Přehled české literatury 20. století
Prokop Vladimír: Přehled světové literatury 20.století
Sochrová M., Čítanka III. k Literatuře v kostce pro SŠ
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)
3.AS
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)
Prokop Vladimír: Přehled české literatury 20. století
Prokop Vladimír: Přehled světové literatury 20.století
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)
Oktáva, 4.A
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Přehled české literatury 20. století
Prokop Vladimír: Přehled světové literatury 20.století
Sochrová M., Čítanka IV. k Literatuře v kostce pro SŠ
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)
4.AS
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Přehled české literatury 20. století
Prokop Vladimír: Přehled světové literatury 20.století
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)

Maturitní zkouška

Seznam literárních děl k profilové maturitní zkoušce pro školní rok 2023/24V souladu s vyhl. č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů ředitelka školy stanovila školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
Žák si vybírá 20 literárních děl.
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.
Překladatel u děl světové literatury je doporučená specifikace díla.

A. Světová a česká literatura do konce 18. století
1. Boccaccio G., Dekameron (překladatel R. Krátký)
2. Dante A., Božská komedie (překladatel O. F. Babler)
3. Euripides, Médeia (překladatel F. Stiebitz)
4. Ezop, Bajky (staročeský překlad)
5. Goethe J. W., Utrpení mladého Werthera (překladatel E. A. Saudek)
6. Komenský J. A., Labyrint světa a ráj srdce
7. Machiavelli N., Vladař (překladatel J. Hajný)
8. Mastičkář
9. Moliére, Lakomec (překladatel V. Mikeš)
10. Moliére, Tartuffe (překladatel F. Vrba)
11. Shakespeare W., Hamlet (překladatel J. V. Sládek)
12. Shakespeare W., Romeo a Julie (překladatel E. A. Saudek)
13. Starý zákon (ekumenický překlad)

B. Světová a česká literatura 19. století
14. Arbes J., Svatý Xaverius
15. Balzac H. de, Otec Goriot (překladatel B. Zimová)
15. Baudelaire Ch., Květy zla (překladatel S. Kadlec)
17. Dostojevskij F. M., Zločin a trest (překladatel J. Hulák)
18. Erben K. J., Kytice
19. Gogol N. V., Revizor (překladatel B. Mathesius)
20. Havlíček – Borovský K., Křest svatého Vladimíra
21. Havlíček – Borovský K., Tyrolské elegie
22. Hugo V., Chrám Matky Boží v Paříži (překladatel M. Tomášková)
23. Ibsen H., Nora (překladatel F. Fröhlich)
24. Mácha K. H., Máj
25. Němcová B., Babička
26. Neruda J., Povídky malostranské
27. Puškin A. S., Evžen Oněgin (překladatel M. Dvořák)
28. Stroupežnický L., Naši furianti
29. Šlejhar J. K., Kuře melancholik
30. Wilde O., Obraz Doriana Graye (překladatel B. Pursík)
31. Zola E., Nana (překladatel M. Jirda)

C. Světová literatura 20. a 21. století
32. Apollinaire G., Pásmo (překladatel K. Čapek)
33. Barbusse H., Oheň (překladatel M. Tomášková)
34. Burroughs W., Feťák (překladatel J. Rauvolf)
35. Clavell J., Král Krysa (překladatel K. Kyncl)
36. Eco U., Jméno růže (překladatel Z. Frýbort)
37. Fitzgerald F. S., Velký Gatsby (překladatel R. Červenka + A. Tomský)
38. Hemingway E., Sbohem, armádo! (překladatel J. Škvorecký)
39. Hemingway E.,Stařec a moře (překladatel Š. Pellar)
40. Irving J., Svět podle Garpa (překladatel R. Nenadál)
41. Kafka F., Proces (překladatel P. Eisner)
42. Kafka F., Proměna (překladatel Z. Sekal)
43. Kerouack J., Na cestě (překladatel J. Popel)
44. Moravia A., Horalka (překladatel J. Pokorný, A. Wildová)
45. Nabokov V., Lolita (překladatel P. Dominik)
46. Orwell J., 1984 (překladatel E. Šimečková)
47. Remarque E. M., Na západní frontě klid (překladatel F. Gel)
48. Rolland R., Petr a Lucie (překladatel J. Zaorálek)
49. Shaw G. B., Pygmalion (překladatel M. Lukeš)
50. Steinbeck J., O myších a lidech (překladatel V. Vendyš)
51. Styron W., Sophiina volba (překladatel R. Nenadál)
52. Tolkien R. R., Hobit (překladatel F. Vrba)

D. Česká literatura 20. a 21. století
53. Březina O., Tajemné dálky
54. Čapek K., Bílá nemoc
55. Čapek K., Povídky z jedné kapsy
56. Čapek K., RUR
57. Dyk V., Krysař
58. Fuks L., Spalovač mrtvol
59. Gellner F., Radosti života
60. Hašek J., Osudy dobrého vojáka Švejka
61. Havel V., Audience
62. Havlíček J., Petrolejové lampy
63. Hrabal B., Obsluhoval jsem anglického krále
64. Hrabal B., Ostře sledované vlaky
65. Jirous I. M., Magorovy labutí písně
66. Jirotka Z., Saturnin
67. Kaplický V., Kladivo na čarodějnice
68. Körner V., Údolí včel
69. Kundera M., Směšné lásky
70. Kundera M., Žert
71. Lustig A., Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
72. Mornštajnová A., Hana
73. Nezval V., Edison
74. Nezval V., Manon Lescaut
75. Olbracht I., Nikola Šuhaj loupežník
76 Otčenášek J., Romeo, Julie a tma
77. Pavel O., Smrt krásných srnců
78. Seifert J., Na vlnách TSF
79. Svěrák Z. + Smoljak L., Hospoda na mýtince
80. Škvorecký J., Zbabělci
81. Vančura V., Rozmarné léto
82. Viewegh M., Báječná léta pod psa
83. Wolker J., Těžká hodina

Seznam schválen předmětovou komisí dne 30. srpna 2023
Seznam zveřejněn na webu školy a na nástěnce 1. září 2023

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

PÍSEMNÁ PRÁCE

1.  Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov.
2.  Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání.
3.  Pro písemnou práci stanoví ředitel školy 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
4.  Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
5.  Hodnocení je prováděno školou (osobami, které pověří ředitel).

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

1. Ředitel školy určí maturitní seznam nejméně 60 literárních děl.
2. Podle tohoto seznamu si žáci připraví vlastní seznam 20 literárních děl, a to podle těchto kritérií:

V seznamu žáka musí být zastoupena dvěma díly próza, poezie a drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.3. Žák odevzdá seznam do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.

4. Neodevzdá-li žák do data podle odstavce 3 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl.
5. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla a úryvek z neuměleckého textu.
6. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

HODNOCENÍ

1. V případě zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.
2. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
3. Pokud žák neuspěje v některé z dílčích částí, opakuje pouze tu, ve které neuspěl.
4. Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.

Knihy ke stažení

Knížky nejen do školy
Božena Němcová
Karel Čapek
Karel Hynek Mácha

 

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.