Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Fyzika

Publikováno: 16. července, 2023

Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima: O fyzice, o látkách, o silách, jak měříme a vážíme, o teplotě, o částicích, o elektrickém proudu.

Sekunda: Pohyb, síla, Newtonovy zákony pohybu, moment síly, tlak v kapalinách a plynech, optika.

Tercie: Práce a výkon, teplo a teplota, změny skupenství, tepelné motory, elektřina, magnetismus, užití elektrické energie, polovodiče, energie pro náš život.

Kvarta: Elektromagnetická indukce, transformátor, elektřina v domě, elektromagnetická indukce v praxi, kmitání, vlnění, hlasitost, zvuk v praxi, atomové jádro, Země a její okolí, planety, hvězdy a galaxie, energie, polovodiče, látky a jejich vlastnosti, mechanika.

Kvinta: Úvod, kinematika hmotného bodu, dynamika, mechanická práce a mech. energie, gravitační pole, mechanika tuhého tělesa, mechanika kapalin a plynů, molekulová fyzika a termodynamika, teplo a práce.

Sexta: Struktura a vlastnosti plynů, kruhový děj, struktura a vlastnosti pevných látek, struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenství látek, mechanické kmitání, mech. vlnění, zvuk, elektrický náboj a el. pole, vznik el. proudu, el. proud v kovech, proud v polovodičích.

Septima: Elektrický proud v kapalinách, proud v plynech a ve vakuu, magnetické pole, střídavý proud, energetika, elektromagnetické kmitání a vlnění, geometrická optika, vlnová optika, elmag. záření a jeho energie, speciální teorie relativity, fyzika mikrosvěta, astrofyzika.

Maturitní zkouška: Fyzika je zařazena mezi volitelné maturitní předměty. Maturita z fyziky je výhodná zejména pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na technických a přírodovědeckých fakultách.

 

Maturitní témata z fyziky 2023/2024

1. Kinematika hmotného bodu
2. Dynamika hmotného bodu
3. Mechanika tuhého tělesa
4. Mechanika kapalin a plynů
5. Fyzikální pole
6. Pohyby těles v gravitačním poli a v elektrickém poli
7. Druhy energie a jejich vzájemné přeměny
8. Základní poznatky molekulárně kinetické teorie látek
9. Struktura a vlastnosti plynů
10. Struktura a vlastnosti pevných látek
11. Struktura a vlastnosti kapalin
12. Změny skupenství látek
13. Obvody stejnosměrného proudu
14. Elektrický proud v látkách
15. Stacionární magnetické pole
16. Změny elektrického a magnetického pole, jejich důsledky
17. Kmitavý pohyb
18. Obvody střídavého proudu
19. Mechanické vlnění, zvuk
20. Elektromagnetické kmitání a vlnění
21. Optické soustavy a optické zobrazování
22. Světlo jako viditelná část elektromagnetického spektra
23. Elektromagnetické záření a jeho energie.
24. Základní principy speciální teorie relativity
25. Základní pojmy kvantové fyziky, elektronový obal atomu
26. Vlastnosti atomového jádra, jaderné reakce
27. Fyzikální veličina, soustava SI, měření ve fyzice

Používané učebnice:
Učebnice pro NG zapůjčuje škola, učebnice pro VG si hradí studenti sami:
řada Fyzika pro gymnázia nakladatelství Prometheus

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.